ಮರದೊಳಗೆ ಮರ ಹುಟ್ಟಿ…

ಮರದೊಳಗೆ ಮರ ಹುಟ್ಟಿ, ಮರ ಚಿತ್ರ ಕಾಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲಾರದ ಹಣ್ಣು ಬಲು ರುಚಿ – ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರುವ ಒಗಟು. ಈ ಒಗಟಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ.  This is a picture of papaya leaves clicked @ my sister’s house, Suratkal, Karnataka

Continue reading