ಮರದೊಳಗೆ ಮರ ಹುಟ್ಟಿ…

ಮರದೊಳಗೆ ಮರ ಹುಟ್ಟಿ, ಮರ ಚಿತ್ರ ಕಾಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲಾರದ ಹಣ್ಣು ಬಲು ರುಚಿ – ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರುವ ಒಗಟು. ಈ ಒಗಟಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ.  This is a picture of papaya leaves clicked @ my sister’s house, Suratkal, Karnataka

Continue reading

ಮಳೆ ನಿಂತು ಹೋದ ಮೇಲೆ …

           ಮಳೆ ನಿಂತು ಹೋದ ಮೇಲೆ     ತರುಲತೆಗಳ ಮೇಲೆ      ಹನಿ ಹನಿಗಳ ಮಾಲೆ… !     ನೀನೇನು ಹೇಳುವೆ ಬಾಲೆ? This is how the nature looked after it rained @  Hariharagudda, Gavipuram, Bengaluru

Continue reading