‘ನಾವು ಅರಳೋಣ’ – ‘Let’s Blossom’ Digital Painting

Let's Blossom - Floral Digital Painting

Presenting a floral digital painting of hibiscus and jasmine flowers on the occasion of ‘International Mother Language Day’, 21st February 2018. The creator of this universe loves diversity. Every living being has got a distinct quality and a purpose. Every flower has a unique appearance and fragrance. Similarly, every culture…

Continue reading

An Abstract Floral Art

A floral art drawn in fingertip using adobe photoshop sketch app.

An abstract floral art drawn using Adobe Photoshop Sketch app What to do when you want to draw/paint butyou can’t take your colours out? Thanks to digital drawing apps that are very handy. This flashback plays every time I make digital art. There were some days (2001), I had withdrawn…

Continue reading

Fun Activity – What Do You See?

Fun activity continued – pareidolia, seeing the unseen – a creative sketch of objects seen in day-to-day life on a chips tile picture. We had seen this picture of chips floor tile last week and had fun seeing an elephant’s image on it. Wikipedia lists this psychological phenomenon as Pareidolia and…

Continue reading

Sardar Patel, एकता ಮತ್ತು ಏಕತೆ

A creative word art – portrait of Sardar Vallabh Bhai Patel with एकता (ekatha) and ಏಕತೆ (ekathe) on the occasion of Ekatha Divas and Kannada Rajyotsava. ಇಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ (೧ ನವೆಂಬರ್) ದಿನ ಪಟೇಲರು ತುಂಬಾ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಭಾರತದ ಏಕೀಕರಣದ ರೂವಾರಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಜನ್ಮದಿನ (೩೧ ಒಕ್ಟೋಬರ್). ನೂರಾರು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭಾಷೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ…

Continue reading