ಮಳೆ ನಿಂತು ಹೋದ ಮೇಲೆ …

           ಮಳೆ ನಿಂತು ಹೋದ ಮೇಲೆ     ತರುಲತೆಗಳ ಮೇಲೆ      ಹನಿ ಹನಿಗಳ ಮಾಲೆ… !     ನೀನೇನು ಹೇಳುವೆ ಬಾಲೆ? This is how the nature looked after it rained @  Hariharagudda, Gavipuram, Bengaluru

Continue reading