ಅರಿಶಿನ ಸುಗಂಧಿ – Butterfly Ginger Lily

Yellow ginger lily
Hydecyium Coronarium, yellow ginger lily

ನಾವು ಸುಗಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಈ Hydecyium Coronarium ಎಂಬ ಪರಿಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧ. The types are Ginger Lily, Spiked Ginger Lily, Peacock Ginger Lily, Shell Ginger Lily ಹೀಗೆ. ಸುಗಂಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ. ಈ ಫೋಟೋ ಅಮ್ಮನ ಹೂತೊಟದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಸುಗಂಧಿಯದ್ದು.

Related Posts:
Ginger Lily:
http://floreznursery.blogspot.in/2010/02/hedychium-hybrid-yellow-butterfly.html
http://www.plant-biology.com/Hedychium-ginger-lily.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Hedychium_coronarium
Spiked Ginger Lily:

http://medplants.blogspot.in/2012/08/hedychium-spicatum-sandharlika.html

About Sindhu

A nature lover and dreamer who expresses herself as an artist, fashion designer and blogger. Persued B.Sc fashion design at Karavali College (Mangaluru University 2003 - 2006) with first rank. Former lecturer for fashion designing at Gloria College, Puttur for five years (2006-2011). Blogger since 2013.

Your words make my day!