ಮರದೊಳಗೆ ಮರ ಹುಟ್ಟಿ…

ಮರದೊಳಗೆ ಮರ ಹುಟ್ಟಿ, ಮರ ಚಿತ್ರ ಕಾಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲಾರದ ಹಣ್ಣು ಬಲು ರುಚಿ – ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರುವ ಒಗಟು. ಈ ಒಗಟಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ. 

This is a picture of papaya leaves clicked @ my sister’s house, Suratkal, Karnataka

About Sindhu

A nature lover and dreamer who expresses herself as an artist, fashion designer and blogger. Persued B.Sc fashion design at Karavali College (Mangaluru University 2003 - 2006) with first rank. Former lecturer for fashion designing at Gloria College, Puttur for five years (2006-2011). Blogger since 2013.

Your words make my day!