‘ನಾವು ಅರಳೋಣ’ – ‘Let’s Blossom’ Digital Painting

Let's Blossom - Floral Digital Painting

Presenting a floral digital painting of hibiscus and jasmine flowers on the occasion of ‘International Mother Language Day’, 21st February 2018. The creator of this universe loves diversity. Every living being has got a distinct quality and a purpose. Every flower has a unique appearance and fragrance. Similarly, every culture…

Continue reading

Happy Republic Day

Republic Day Greetings with Tricolour - Digital Art by DeSi

Wishing you a very happy republic day! We are celebrating our nation’s festival, the Republic Day. It is the day we adopted our constitution, Hence this day reminds us of our responsibilities as citizens of Bharat, the land of rich tradition. We all enjoy watching Republic Day parade live on…

Continue reading

Sardar Patel, एकता ಮತ್ತು ಏಕತೆ

A creative word art – portrait of Sardar Vallabh Bhai Patel with एकता (ekatha) and ಏಕತೆ (ekathe) on the occasion of Ekatha Divas and Kannada Rajyotsava. ಇಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ (೧ ನವೆಂಬರ್) ದಿನ ಪಟೇಲರು ತುಂಬಾ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಭಾರತದ ಏಕೀಕರಣದ ರೂವಾರಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಜನ್ಮದಿನ (೩೧ ಒಕ್ಟೋಬರ್). ನೂರಾರು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭಾಷೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ…

Continue reading